Anasayfa / E-Devlet / SÖZLEŞMELİ YERLİ UZMAN PERSONEL GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

SÖZLEŞMELİ YERLİ UZMAN PERSONEL GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C.
ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ YERLİ UZMAN PERSONEL GİRİŞ SINAVI DUYURUSU (2018-2)
Başkanlığımızda istihdam edilmek üzere, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin 9
uncu fıkrası ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Çalıştırılacak Yerli ve
Yabancı Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 657 sayılı Kanun ve diğer
mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak (5) adet
sözleşmeli yerli uzman personel alınacaktır.
Giriş sınavı sözlü usulü ile 10/04/2018 tarihinde ÖSYM Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı
Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA adresinde yapılacaktır. Aynı gün bitmemesi halinde takip eden
günlerde sözlü sınava devam edilecektir.
BÖLÜM KONTENJAN YABANCI DİL DÜZEYİ
İstatistik 1 İngilizce A
İngilizce Öğretmenliği
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Mütercim – Tercümanlık (İngilizce)
İngiliz Dil Bilimi
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat
1 İngilizce A
4 yıllık programlardan mezun olup
Eğitim Bilimleri, Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme ve Eğitim Programları
ve Öğretim bölümlerinde yüksek lisans
yapmış olmak.
3 İngilizce C
I- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
A) GENEL ŞARTLAR:
a) Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren yukarıda ayrıntısı yer alan
bölümünden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen dört yıllık fakülte veya
yüksekokullardan birini bitirmiş olmak.
b) Yukarıdaki tabloda belirtilen dil ve düzeylerde yabancı dil bilgisini, Yabancı Dil Bilgisi Seviye
Tespit Sınavı, veya denk kabul edilen sınavlarla belgelemek.
c) Başkanlığın ihtiyaç duyduğu alan ile ilgili konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
d) Başkanlığımız Sözleşmeli Yerli Uzman Personel Giriş Sınavına ikiden fazla başvurmamış
olmak.
B) ÖZEL ŞARTLAR:
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
2
c) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli
savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkûm olmamak,
ç) Askerlikle ilişiği bulunmamak,
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
e) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak. (Yerleştirilmeye
hak kazanan adaylar için)
II- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER:
a) Adaylar “Başvuru Formu” nu eksiksiz olarak dolduracaklardır.
b) Başvuru Formuna ek olarak adaylar başvuru sırasında aşağıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir;
1. Yükseköğrenim diploması ya da geçici mezuniyet belgesi ve transkript belgesinin aslı veya
Başkanlık tarafından onaylı örneği, (belgenin aslının ibrazı halinde fotokopisi Başkanlıkça
onaylanacaktır.)
2. YDS veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan yukarıdaki
tabloda belirtilen düzeyde puan durumunu gösterir sonuç belgesi,
3. T.C. kimlik numarası beyanı,
4. Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı,
5. Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı,
6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığına dair yazılı beyanı,
7. Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda bilgi ve tecrübe sahibi iseniz belge,(yüksek lisans
ve/veya doktora diploması, bu alanda görev yapan resmi veya özel kuruluşlardan alınacak hizmet
belgesi, katılım sertifikası vb.)
8. Çalışacağı süre boyunca veya Başkanlıktaki görevi sona ermesinden itibaren iki yıl süre ile
görevli olduğu alanla ilgili Başkanlıkça yapılacak sınavlara girmeyeceğine ve 6114 sayılı Kanunun
6 ncı maddesinin onbeşinci fıkrasında yer alan kapsam dâhilindeki yasaklılıklara uyacağına ilişkin
taahhüt beyanı.
III- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:
Başvurular bu ilanın yayımlandığı tarihte başlayacak ve 30/03/2018 tarihi mesai bitiminde sona
erecektir. Adayların sınava katılabilmesi için Sınav Başvuru Formunu bilgisayar ortamında eksiksiz
olarak doldurup fotoğraf yapıştırdıktan sonra, formun çıktısını imzalamak suretiyle yukarıda
belirtilen belgelerle birlikte, Başkanlığımızın Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı
No:1 Bilkent/ANKARA 06800 adresinde bulunan İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetler Dairesi
Başkanlığına, şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Postadaki
gecikmeler, eksik belge ile ve ilânda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate
alınmayacaktır.
3
Giriş sınavına başvurusu kabul edilen adayların, Yabancı dil puanlarının % 40’ı ve lisans mezuniyet
ortalamasının % 60’ ı değerlendirilmek suretiyle hesaplanacak başvuru puanına göre; başvuru puanı
en yüksek olandan başlamak üzere, her bir alan için atama yapılacak pozisyon sayısının en fazla beş
katına kadar aday, sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava
çağrılır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara sınavın yapılacağı tarih ve saat, ÖSYM Sonuç
Sistemi üzerinden (sonuc.osym.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca tebligat yapılmaz.
IV- SINAV KONULARI:
Sözlü sınav adayların;
a) Yukarıdaki tabloda yer alan öğrenim dallarına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilir. Cevaplar (a) bendi için 50 puan, diğer bentlerde
belirtilen ölçütlerin her biri için 10’ar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı olmak
için en az 70 puan alınması gerekir.
V- SINAV SONUCU VE İTİRAZ:
Sözlü sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan
başlamak üzere, atama yapılacak pozisyon sayısı kadar asıl olarak kazananların listesi belirlenir.
Başkanlığımız ihtiyaç ve gerekli görmesi halinde yedek liste belirleyebilir.
Yedek listede yer alan adaylar, ilgili alandaki asıl adayın göreve başlamaması durumunda kurum
tarafından başarı sırasına göre atanabilir. Yedek adayların daha sonraki sınavlar için müktesep hak
veya herhangi bir öncelik hakkı yoktur.
Sınav sonucu, ÖSYM Sonuç Sistemi üzerinden (sonuc.osym.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca tebligat
yapılmaz.
Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Başkanlığa itiraz
edilebilir.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili
hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, giriş sınavını kazanmış
olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi bu
atamaları iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler, İdare tarafından ödenen bedel yasal faizi
ile birlikte tazmin edilir. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları
kurumlara da bildirilir.
VI- ÇALIŞMA ŞEKLİ
4
İlk defa işe alınanlarla, Maliye Bakanlığının vizesini müteakip iki aylık deneme süresi için sözleşme
yapılır. Deneme süresi içinde sözleşmeli personelin görevini etkin yürütüp yürütmediği, usul ve
esasları Başkan tarafından belirlenen puanlama esasına dayalı performans değerlendirme formuna
göre değerlendirilir. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır. Performans değerlendirmesinden
70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.
Yapılan değerlendirme sonucunda başarılı sayılanlar ile o bütçe yılı sonuna kadar yeni sözleşme
yapılır, başarısız sayılanların sözleşmeleri yenilenmez ve bu kişiler bir daha Başkanlıkta sözleşmeli
personel olarak istihdam edilemez.

Hakkında admin

İlgİnİzİ Çekebİlİr

1

Yaşlılık Aylığı Ne kadar?

4/a Hizmet Akdi ile Çalışanlar Yaşlılık Aylığı Yaşın ilerlemesi nedeniyle çalışma gücünün azalması sonucu gelir ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir